Kişisel Verileri İşleme Politikası - Kameya

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME VE KORUMA POLİTİKASI

Sinba Tekstil İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) kişisel verilerinin gizliliğine ve korunmasına son derece önem vermektedir. Şirket tarafından işlenmekte olan kişisel veriler hakkında Şirket, teknik ve idari imkânlar dâhilinde en iyi şekilde koruma için gerekli çabayı sarf eder.

Bu Kişisel Verileri Koruma Politikası (bundan sonra “KVK Politikası” olarak anılacaktır), yalnızca ve doğrudan Şirket tarafından ve kontrolünde işlenmekte olan, gerçek kişiler ile ilişkili ya da ilişkilendirilebilen verileri kapsamaktadır. Kişisel Verilerin İşlenmesi; bahsedilen verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

İşbu KVK Politikası, Şirket bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında gerçek kişilere ait hangi kişisel verilerin ne şekilde, hangi amaçla ve ne kadar süre işlenmekte olduğuna dair Şirket uygulamasının belirlenmesi ve kişilerin de işbu KVK Politikası’na ulaşarak Şirket uygulaması ve sahip oldukları haklara dair bilgi edinmesi amacıyla hazırlanmıştır.  

KİŞİSEL VERİLER NASIL ELDE EDİLMEKTEDİR?

Kişisel veriler; Şirket ile aranızdaki satış, pazarlama, reklam vb. faaliyetler neticesinde ve “Şirket Kişisel Verilerinizi Hangi Durumlarda Ve Amaçlar Doğrultusunda İşlemektedir?” başlığı altında belirtilen amaçlar ile mevcut Şirket politika ve prosedürlerinin uygulanması amacıyla, aşağıda belirtilen yöntemlerle elde edilmektedir:

 1. Doğrudan sizin tarafınızdan paylaşılmaktadır; Şirket ile iletişime geçilerek her türlü bilgi, belge vs. talebi doğrultusunda kişinin kendisi tarafından paylaşılması yolu ile veri elde edilebilir.
 2. Sözleşme ilişkisi sebebi ile temin edilebilir; Şirket ile aranızda akdedilen satış, mesafeli satış vb. sözleşmelerin kurulması, uygulanması ve sonlandırılması ve satış sürecine bağlı zorunlu hallerde temin edilen bilgiler ile sözleşme ilişkisinin devamında sağlamış olduğunuz tüm verileri kapsamaktadır. Söz konusu kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini kabul etmiş sayılırsınız.
 3. Kayıt ve hesap bilgileri: Şirket tarafından sunulan hizmeti kullanmak için bir hesap açmanız halinde bu hesabı oluşturmak için; ad-soyad, doğum tarihi, TC kimlik numarası, e-posta adresi ve şifre gibi “Kişisel Veriler” sağlamanız gerekebilir.
 4. Ödeme yapma; Şirket, sunmuş olduğu hizmet sebebi ile gerçek kişiler tarafından ödeme yapılırken kredi kartı bilgileri gibi finansal hesap bilgilerini temin edebilir.  Bu tür bilgiler Şirket nezdinde işlenmez, saklanmaz. Ancak söz konusu işlem ile ilgili olarak kredi kartı ve/veya banka hesap bilgilerini içermeksizin mevcut özet işlem bilgisi Şirket tarafından işlenebilir. 
 5. Müşteri hizmetleri; Müşteri destek ekibimizle olan her türlü iletişimlerinizle gerekli Kişisel Veri’lerinizi işleyebiliriz.
 6. Mobil cihazdan konum bilgisi; Cihaz ayarlarınız etkinleştirildiyse ve tarafımız ile paylaşılmasına izin vermeniz halinde, kesin konum bilgilerinizi işleyebiliriz.
 7. Reklam, promosyon, tanıtım vb. faaliyetler için temin edilebilir; Kişisel veriler reklam ya da pazar ve kamuoyu araştırmaları için ancak bu bilgilerin toplanma amacının söz konusu amaçlara uygun olması durumunda ve kişilerin buna ilişkin açık yazılı rızaları olması durumunda işlenmektedir. Bilgilerin sadece reklam amaçlı toplanması durumunda veri sahipleri bu bilgileri vermeyebilir. Veri sahibi bilgilerini bu amaçla verme konusundaki özgürlüğü hakkında bilgilendirilmektedir. Veri sahibi bu rızayı verme kapsamında posta, elektronik posta veya telefon gibi uygun iletişim kanalları arasında seçim yapabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLER HANGİ AMAÇLARLA İŞLENMEKTEDİR?

Şirket, kişisel verileri öncelikli olarak veri sahiplerinden almış olduğu açık rıza kapsamında işlemektedir. Buna ek olarak mevzuatta açıkça öngörülen hallerde; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde; Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için işlemenin gerekli olduğu hallerde; kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirildiği hallerde; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin gerekli olması hallerinde ve çalışanın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu veya gerekli olması halinde çalışan verileri söz konusu meşru amaçlarla sınırlı olmak üzere işlenmektedir.

Ayrıca kişisel veriler; işbu KVK Politikası ile iş sözleşmesinde yer alan amaçlar doğrultusunda ve Şirket politika ve prosedürlerinin uygulanması amacı ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ve aşağıda detayları belirtilen amaçlar dairesinde işlenmektedir.

Şirket’in çalışan verilerini işlemesindeki temel amaçları/sebepleri şunlardır:

Kişisel verileriniz; hizmetini sunduğumuz veya satışını yaptığımız her türlü ürünle ilgili Türk Ticaret Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Türk Borçlar Kanunu vs ilgili tüm kanun ve yönetmelikler gereğince faaliyetlerimizin yerine getirilmesi, sürdürülebilmesi, yürütülmesi, geliştirilmesi, hizmet ve ürünlere yönelik reklam, tanıtım, kampanya ve benzeri faaliyetlerin yapılması, tanzim edilen veya tanzim edilecek sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmalarının yapılması, güvenliğin sağlanması, şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin idamesi, iş ortaklığı, müşteri değerlendirme süreçleri, hukuki ve mali işler ve benzeri ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması, insan kaynakları, muhasebe politikalarının yürütülmesi, fiziksel güvenlik ve denetimin sağlanması, yurt içi ve uluslar arası mevzuata uyum, kamu kuruluşlarınca veya diğer otoritelerce istenen bilgi aktarımı, saklama, raporlama yükümlülüklerine uyulması, tarafınıza daha iyi ve daha güvenilir hizmet verilebilmesi ve kesintisiz sürdürülebilmesi için KVK Kanunun 5. ve 6. Maddelerinde belirlenen şartlar ve amaçlar dahilinde işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirket merkezimiz, internet sitemiz, sosyal medya mecralarımız, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz ve/veya şirketimizin  faaliyetlerinin tamamlayıcısı niteliğinde hizmet aldığı taraflar, hizmet ve  aracı hizmet sağlayıcılar, anlaşmalı kuruluşlar ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLER KİMLERLE PAYLAŞILMAKTADIR?

Kişisel Veri’leriniz açık rızanız olmaksızın, mevzuatta öngörülen istisnai haller saklı olmak üzere işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsam haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Şirket kişisel verileri aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara belirli amaçlarla aktarabilecektir;

a) İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak şirketimizin iş ortaklarına,

b) Şirket tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirket ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirkete sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak şirketin tedarikçilerine, servis sağlayıcılarına,

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak  Şirket Hissedarlarına,

d) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

e) İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili özel hukuk kişilerine.

f) Verilerin adli makamların talebi üzerine ya da uygulanacak kanunların, yönetmeliklerin, diğer yasal düzenlemelerin, mahkeme kararlarının ve savcılık taleplerinin zorunlu kıldığı hallerde veyahut da Şirket’in yeniden yapılanması, satılması, varlıklarının yeniden dağıtılması, birleşmesi, elden çıkarılması ya da diğer kontrol değişiklikleri veya Şirket’in finansal durumunun değişmesi hallerinde ifşa edilmesi ya da aktarılması mümkündür. Bu alıcıların Amerika’da (Amerika Birleşik Devletleri dâhil), Avrupa’da, Asya’da ve veri koruma mevzuatının ülkemizden değişik olduğu diğer bölgelerde bulunması mümkündür. Elektronik ortamda tutulmakta olan verileriniz Şirket’in hizmet aldığı başka bir tüzel kişilik bünyesinde ancak Şirket kontrol ve denetimde tutulabilir. Bu doğrultuda kişisel verilerin Şirket dışında bulunan bilgisayarlarda tutulması ve kayıtlara söz konusu bilgisayarlardan erişilmesi mümkün olabilecektir.

Şirket tarafından kişisel veriler; Kurul tarafından yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelere aktarılacaktır. Yeterli korumanın bulunmadığı ilan edilen ülkeler için ise; Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurulun izninin bulunduğu durumlarda veya veri sahibinin onay verdiği durumlarda kişisel veriler aktarılacaktır

KİŞİSEL VERİLERİNİZE DAİR HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel Veri sahipleri, Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Veri sahipleri yukarıda belirtilen taleplerini şirket web sitesinde yer alan Başvuru Formu ile yazılı olarak Şirket’e iletebilecektir. Şirket, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir.

Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA SÜRESİ

Şirket, ilgili mevzuat icabı daha uzun bir saklama süresinin gerekli kılınmadığı ya da buna izin verilmediği takdirde Kişisel Veri’lerinizi, işbu Kişisel Verileri İşleme ve Koruma Politikası'nda özetlenen amaçları yerine getirmek üzere gerekli olan süre boyunca ve veri sahibi verilerinin silinmesi talebinde bulununcaya kadar saklayacaktır.

KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI  

Şirket kişisel verileri güvenli ve makul bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirir. Ayrıca, özel nitelikli kişisel veriler Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması ile işlenmektedir.

Şirket, elde ettiği kişisel verileri işbu KVK Politikası ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. Şirket, işbu KVK Politikası hükümleri uyarınca kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu paylaşım kanallarının da işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet etmelerini talep edeceğini beyan eder.

KVK POLİTİKASI DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirket, işbu KVK Politikası hükümlerini dilediği zaman güncelleyebilir ve değiştirebilir. Şirket’in işbu KVK Politikası ile yaptığı güncelleme ve değişiklikler Portal’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

 

İletişim bilgileri

Merkez Mahallesi Çifte Cevizler Cad.

No:23 Saruhan Plaza K:2, D:42

TR 34381 Şişli / İSTANBUL - TÜRKİYE

Tel: +90 212 231 31 27

Tel: +90 212 231 31 24

Fax: +90 212 231 31 27

info@kameya.com

Geçerlilik Tarihi: 31.12.2021

Son Güncelleme Tarihi: 01.01.2021

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME VE KORUMA POLİTİKASI

Sinba Tekstil İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) kişisel verilerinin gizliliğine ve korunmasına son derece önem vermektedir. Şirket tarafından işlenmekte olan kişisel veriler hakkında Şirket, teknik ve idari imkânlar dâhilinde en iyi şekilde koruma için gerekli çabayı sarf eder.

Bu Kişisel Verileri Koruma Politikası (bundan sonra “KVK Politikası” olarak anılacaktır), yalnızca ve doğrudan Şirket tarafından ve kontrolünde işlenmekte olan, gerçek kişiler ile ilişkili ya da ilişkilendirilebilen verileri kapsamaktadır. Kişisel Verilerin İşlenmesi; bahsedilen verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

İşbu KVK Politikası, Şirket bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında gerçek kişilere ait hangi kişisel verilerin ne şekilde, hangi amaçla ve ne kadar süre işlenmekte olduğuna dair Şirket uygulamasının belirlenmesi ve kişilerin de işbu KVK Politikası’na ulaşarak Şirket uygulaması ve sahip oldukları haklara dair bilgi edinmesi amacıyla hazırlanmıştır.  

KİŞİSEL VERİLER NASIL ELDE EDİLMEKTEDİR?

Kişisel veriler; Şirket ile aranızdaki satış, pazarlama, reklam vb. faaliyetler neticesinde ve “Şirket Kişisel Verilerinizi Hangi Durumlarda Ve Amaçlar Doğrultusunda İşlemektedir?” başlığı altında belirtilen amaçlar ile mevcut Şirket politika ve prosedürlerinin uygulanması amacıyla, aşağıda belirtilen yöntemlerle elde edilmektedir:

 1. Doğrudan sizin tarafınızdan paylaşılmaktadır; Şirket ile iletişime geçilerek her türlü bilgi, belge vs. talebi doğrultusunda kişinin kendisi tarafından paylaşılması yolu ile veri elde edilebilir.
 2. Sözleşme ilişkisi sebebi ile temin edilebilir; Şirket ile aranızda akdedilen satış, mesafeli satış vb. sözleşmelerin kurulması, uygulanması ve sonlandırılması ve satış sürecine bağlı zorunlu hallerde temin edilen bilgiler ile sözleşme ilişkisinin devamında sağlamış olduğunuz tüm verileri kapsamaktadır. Söz konusu kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini kabul etmiş sayılırsınız.
 3. Kayıt ve hesap bilgileri: Şirket tarafından sunulan hizmeti kullanmak için bir hesap açmanız halinde bu hesabı oluşturmak için; ad-soyad, doğum tarihi, TC kimlik numarası, e-posta adresi ve şifre gibi “Kişisel Veriler” sağlamanız gerekebilir.
 4. Ödeme yapma; Şirket, sunmuş olduğu hizmet sebebi ile gerçek kişiler tarafından ödeme yapılırken kredi kartı bilgileri gibi finansal hesap bilgilerini temin edebilir.  Bu tür bilgiler Şirket nezdinde işlenmez, saklanmaz. Ancak söz konusu işlem ile ilgili olarak kredi kartı ve/veya banka hesap bilgilerini içermeksizin mevcut özet işlem bilgisi Şirket tarafından işlenebilir. 
 5. Müşteri hizmetleri; Müşteri destek ekibimizle olan her türlü iletişimlerinizle gerekli Kişisel Veri’lerinizi işleyebiliriz.
 6. Mobil cihazdan konum bilgisi; Cihaz ayarlarınız etkinleştirildiyse ve tarafımız ile paylaşılmasına izin vermeniz halinde, kesin konum bilgilerinizi işleyebiliriz.
 7. Reklam, promosyon, tanıtım vb. faaliyetler için temin edilebilir; Kişisel veriler reklam ya da pazar ve kamuoyu araştırmaları için ancak bu bilgilerin toplanma amacının söz konusu amaçlara uygun olması durumunda ve kişilerin buna ilişkin açık yazılı rızaları olması durumunda işlenmektedir. Bilgilerin sadece reklam amaçlı toplanması durumunda veri sahipleri bu bilgileri vermeyebilir. Veri sahibi bilgilerini bu amaçla verme konusundaki özgürlüğü hakkında bilgilendirilmektedir. Veri sahibi bu rızayı verme kapsamında posta, elektronik posta veya telefon gibi uygun iletişim kanalları arasında seçim yapabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLER HANGİ AMAÇLARLA İŞLENMEKTEDİR?

Şirket, kişisel verileri öncelikli olarak veri sahiplerinden almış olduğu açık rıza kapsamında işlemektedir. Buna ek olarak mevzuatta açıkça öngörülen hallerde; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde; Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için işlemenin gerekli olduğu hallerde; kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirildiği hallerde; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin gerekli olması hallerinde ve çalışanın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu veya gerekli olması halinde çalışan verileri söz konusu meşru amaçlarla sınırlı olmak üzere işlenmektedir.

Ayrıca kişisel veriler; işbu KVK Politikası ile iş sözleşmesinde yer alan amaçlar doğrultusunda ve Şirket politika ve prosedürlerinin uygulanması amacı ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ve aşağıda detayları belirtilen amaçlar dairesinde işlenmektedir.

Şirket’in çalışan verilerini işlemesindeki temel amaçları/sebepleri şunlardır:

Kişisel verileriniz; hizmetini sunduğumuz veya satışını yaptığımız her türlü ürünle ilgili Türk Ticaret Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Türk Borçlar Kanunu vs ilgili tüm kanun ve yönetmelikler gereğince faaliyetlerimizin yerine getirilmesi, sürdürülebilmesi, yürütülmesi, geliştirilmesi, hizmet ve ürünlere yönelik reklam, tanıtım, kampanya ve benzeri faaliyetlerin yapılması, tanzim edilen veya tanzim edilecek sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmalarının yapılması, güvenliğin sağlanması, şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin idamesi, iş ortaklığı, müşteri değerlendirme süreçleri, hukuki ve mali işler ve benzeri ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması, insan kaynakları, muhasebe politikalarının yürütülmesi, fiziksel güvenlik ve denetimin sağlanması, yurt içi ve uluslar arası mevzuata uyum, kamu kuruluşlarınca veya diğer otoritelerce istenen bilgi aktarımı, saklama, raporlama yükümlülüklerine uyulması, tarafınıza daha iyi ve daha güvenilir hizmet verilebilmesi ve kesintisiz sürdürülebilmesi için KVK Kanunun 5. ve 6. Maddelerinde belirlenen şartlar ve amaçlar dahilinde işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirket merkezimiz, internet sitemiz, sosyal medya mecralarımız, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz ve/veya şirketimizin  faaliyetlerinin tamamlayıcısı niteliğinde hizmet aldığı taraflar, hizmet ve  aracı hizmet sağlayıcılar, anlaşmalı kuruluşlar ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLER KİMLERLE PAYLAŞILMAKTADIR?

Kişisel Veri’leriniz açık rızanız olmaksızın, mevzuatta öngörülen istisnai haller saklı olmak üzere işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsam haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Şirket kişisel verileri aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara belirli amaçlarla aktarabilecektir;

a) İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak şirketimizin iş ortaklarına,

b) Şirket tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirket ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirkete sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak şirketin tedarikçilerine, servis sağlayıcılarına,

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak  Şirket Hissedarlarına,

d) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

e) İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili özel hukuk kişilerine.

f) Verilerin adli makamların talebi üzerine ya da uygulanacak kanunların, yönetmeliklerin, diğer yasal düzenlemelerin, mahkeme kararlarının ve savcılık taleplerinin zorunlu kıldığı hallerde veyahut da Şirket’in yeniden yapılanması, satılması, varlıklarının yeniden dağıtılması, birleşmesi, elden çıkarılması ya da diğer kontrol değişiklikleri veya Şirket’in finansal durumunun değişmesi hallerinde ifşa edilmesi ya da aktarılması mümkündür. Bu alıcıların Amerika’da (Amerika Birleşik Devletleri dâhil), Avrupa’da, Asya’da ve veri koruma mevzuatının ülkemizden değişik olduğu diğer bölgelerde bulunması mümkündür. Elektronik ortamda tutulmakta olan verileriniz Şirket’in hizmet aldığı başka bir tüzel kişilik bünyesinde ancak Şirket kontrol ve denetimde tutulabilir. Bu doğrultuda kişisel verilerin Şirket dışında bulunan bilgisayarlarda tutulması ve kayıtlara söz konusu bilgisayarlardan erişilmesi mümkün olabilecektir.

Şirket tarafından kişisel veriler; Kurul tarafından yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelere aktarılacaktır. Yeterli korumanın bulunmadığı ilan edilen ülkeler için ise; Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurulun izninin bulunduğu durumlarda veya veri sahibinin onay verdiği durumlarda kişisel veriler aktarılacaktır

KİŞİSEL VERİLERİNİZE DAİR HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel Veri sahipleri, Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Veri sahipleri yukarıda belirtilen taleplerini şirket web sitesinde yer alan Başvuru Formu ile yazılı olarak Şirket’e iletebilecektir. Şirket, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir.

Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA SÜRESİ

Şirket, ilgili mevzuat icabı daha uzun bir saklama süresinin gerekli kılınmadığı ya da buna izin verilmediği takdirde Kişisel Veri’lerinizi, işbu Kişisel Verileri İşleme ve Koruma Politikası'nda özetlenen amaçları yerine getirmek üzere gerekli olan süre boyunca ve veri sahibi verilerinin silinmesi talebinde bulununcaya kadar saklayacaktır.

KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI  

Şirket kişisel verileri güvenli ve makul bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirir. Ayrıca, özel nitelikli kişisel veriler Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması ile işlenmektedir.

Şirket, elde ettiği kişisel verileri işbu KVK Politikası ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. Şirket, işbu KVK Politikası hükümleri uyarınca kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu paylaşım kanallarının da işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet etmelerini talep edeceğini beyan eder.

KVK POLİTİKASI DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirket, işbu KVK Politikası hükümlerini dilediği zaman güncelleyebilir ve değiştirebilir. Şirket’in işbu KVK Politikası ile yaptığı güncelleme ve değişiklikler Portal’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

 

İletişim bilgileri

Merkez Mahallesi Çifte Cevizler Cad.

No:23 Saruhan Plaza K:2, D:42

TR 34381 Şişli / İSTANBUL - TÜRKİYE

Tel: +90 212 231 31 27

Tel: +90 212 231 31 24

Fax: +90 212 231 31 27

info@kameya.com

Geçerlilik Tarihi: 31.12.2021

Son Güncelleme Tarihi: 01.01.2021